Inledning

Hvorfor udgi en slig Bok? Hvordan er den kommet istand? Hvorfor ordne Navnene efter Bygdelag? Hvad er Hensigten med Boken? Det er Spørgsmaal, som mange antagelig vil stille og ønske besvaret.

Under mit Arbeide med at skaffe "Fram" Udbredelse fik jeg Anledning til personlig at tale med mange norske Folk i Nordvesten. I de ca. 30 Korrespondancer jeg har sendt "Fram" fra mine Reiser -- "Fra Nordvesten" -- blev der stundom nedtegnet Oplysninger, der var værdifulde og av stor historisk Interesse, specielt naar de gjaldt Stamfædrene og Stammødrene for den Slægtl, som vokser op i Amerika med norskt Blod i sine Aarer og med Norrøna-stammens Særpræg.

Efterhaanden -- specielt i de regnfulde Sommeruger -- modnedes den Tanke hos mig at faa dette Stof samlet i en eller flere Bøker, som væsentlig skulde tage Sigte paa at bidrage til at belyse hvad det norske Folk har udrettet, særlig for Nordvestens Udvikling.

Naar jeg ønskede at skrive Slægts - og Settlementshistorie samtidig, hvorfor da ordne Stoffet, og Navnene efter Bygdelag istedetfor at tage Settlement for Settlement, By for By o. s. v. ? Det maa ogsaa forklares og begrundes. De norske Folk i Amerika flytter ofte, men en Ting kan de ikke flytte -- sin Vugge. Der hvor den har staaet, maa den staa for altid. Det er det eneste uforanderlige i et Menneskeliv -- Fødestedet. Dermed følger Barndomsminder, Ungdomsminder, Mindet om Far og Mor. Søster og Bror, Bedstefar og Bedstemor, Slægt og Venner. Fra sin Fødeegn har alle faaet sit Særpræg og vil beholde det Livet ud, trods alle Omskiftelser i Bopæl og Livsvilkaar.

Bygdelags-Bevægelsen, som jeg ønsker at opmuntre og støtte efter Evne med min Pen, den holder sig og har vokset sig stærk og vil holde sig, saasandt den opvoksende Slægt kan bibringes historiske Kundskaber, Interesse og Sans for "Forfædrenes Minde" --sin "Fædrene-Arv'". Og de mest begavede faar en stigende Interesse derfor, let følger, ned sand, veritabel Dannelse Sansen for norsk Tonekunst og norsk Litteratur og Historie er i stigende ved vore Høiskoler og Colleges. Og det er glædeligt.

Den der reiser og bruger baade Øine og Øren vil meget snart faa en Forstaaelse av, at der er noget typisk, noget race-eiendommeligt ved en ægte Halling, en ægte Sætesdøl, Numedøl, Gudbrandsdøl, Romsdøl, Søndmøring, Trønder, Nordlænding o. s. v. Det Særpræg vil ogsaa holde sig ved Race-Krydsning, ved Giftermaal. Den i Amerika opvoksende Slægt vil faa sit Præg av den Rod, hvoraf de er udsprungen. Og kun ved at vokse op og udvikles i Forbindelse dermed vil den faa Fodfæste og gaa, vilere i "Fædres Spor".

Der er vistnok dem, som vil finde, at flere av de biografiske Nedtegnelser i min Bok, som er den første Samling og kun en Begyndelse for at vise, i hvilken Retning mit Arbeide vil gaa, at de er av liden Betydning og Interesse for andre end dem, der finder sine Navne i Boken. Meget faa Nedtegnelser er der dog, som mangler et eller andet Led i Retning av Slægts- eller Settlementshistorie. Hvert Led i en Kjæde gjør den store. Det udførlige Person- Register, hvor ved hver gift Kvindes Navn staar baade fleres Pigenavn og hendes Mands Navn, vil forhaabentlig for fleres Vedkommende forøge Bokens Værdi som Haandbok. Kan den lede til, at en god Ven eller Veninde, en kjær Slægtning paa den Maade kan findes av en og anden længtende Sjæl, saa har Boken sin flytte og Værdi.

Er der nogen, som er misfornøiet med ikke at være kommen med eller finde de han ønsker netop i denne Bok, kan der gives den Trøst og Anvisning paa Botemidlet: Der er Plads i Samling II. Giv mig kun de fornødne Oplysninger. Mulige Feil og Unøiagtigheder kan ogsaa blive berigtigede i Samling II, naar jeg blir gjort opmerksom derpaa av rette Vedkommende.

Til Sagaskriverne i de forskjellige Bygdelag har jeg ogsaa et Ord at sige: Jeg haaber paa Anledning til Samarbeide med passende Kildeangivelse, hvad de mere værdifulde Biografier og Nedtegnelser angaar. Det vil være en Del av min Opgave at faa Hallinger til at læse om Gudbrandsdøler, Romsdølinger om Telemarkinger, Søndmøringer om Sætesdøler, Nordlændinger om Vestlændinger o. s. v. De Bygdelag, som ikke findes representeret i egen Avdeling i Samling I, fordi ikke mindre, end 20- 30 Nedtegmelser ordnes i eget Avsnit, de vil maaske finde en eller flere Representanter i Avsnittet "Fra forskjellige Strøg". Det Avsnit blev noget stort av den Grund, at alle, som havde bestilt Boken maatte først og fremst medtages, selvom de ikke nu kunde sættes i det rette Avsnit. De Lag, som er stærkest representerat i denne Bok, vil maaske i Samling II og III o. s. v. maatte vige Pladsen for et andet Bygdelag.

Som Kildeskrifter behøver jeg for denne Boks Vedkommende kun at opgive mine Korrespondancer til "Fram" -- "Fra Nordvesten" og Søndmørslagets Aarbok I samt min Ven Olav Redals' Optegnelser: "Steinbrytere og andre i Montrail County North Dakota" i hans Breve til "Fram". Ved nogle faa Biografier findes anført "(O.R.)", det betyder Olav Redal. Med meget faa Forandringer har jeg kunnet benytte dem av den Grund, at hvad der var væsentlig for Olav Redal, var ogsaa det væsentlige for mig. Vi er Aandsfrænder og jeg takker ham for Hjælpen og opfordrer til fortsat Samarbeide. Forbaabentlig kan jeg give Søndfjordinger et eget Avsnit i Samling II. Nu blev de puttet ind i "Fra Bergenskanten" sammen med flere andre brave Folk, som maatte friste samme Behandling.

Naar mine Samlinger om Nordmænds Liv og Virke i Amerika er endt, haaber jeg de skal kunne give det Svar paa Spørgsmaalet: Hvad har det norske Folk, den norske Folkerace, Indvandrerne og deres Efterkommere udrettet for Nordvestens Udvikling -- det Svar: ganske meget og fortjener sin Plads i Historien.

HANS JERVELL.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 3

View in English

News & Events